loader image
Kancelaria czynna: poniedziałek - piątek w godz. 09.00 - 15.00
TELEFON +48 661-525-950
22-400 Zamość,
ul. Sadowa 6A/2

Działania

Kancelaria posiada dostęp do wskazanych poniżej systemów elektronicznych:

 • OGNIVO  – system, który umożliwia elektroniczną wymianę informacji pomiędzy komornikiem sądowym, a bankami
 • PUE ZUS  – elektroniczny urząd podawczy ZUS
 • ZUS Alimentowani  – zautomatyzowany proces pozyskiwania informacji w sprawach KMP o dłużnikach alimentacyjnych w zakresie ich danych osobowych i ustalonych składników majątkowych
 • CEPiK – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
 • EPU  (Elektroniczne Postępowanie Upominawcze)- w sytuacji uzyskania nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, istnieje możliwość złożenia elektronicznego wniosku egzekucyjnego
 • EKW  (Elektroniczne Księgi Wieczyste) – pozwala na ujawnienie nieruchomości dłużnika, dla której urządzona jest księga wieczysta
 • KRD  – Krajowy Rejestr Długów
 • ePuap – elektroniczna platforma usług administracji publicznej
 • REGON i CEIDG – umożliwiających bezpośredni dostęp do danych znajdujących się w rejestrze podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

Komornik zajmuje się wykonywaniem:

 • orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń,
 • innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych,
 • wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza,
 • na zlecenie sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez sąd na podstawie art. 1391 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego – osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, albo stwierdza, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje,
 • podejmuje czynności zmierzające do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata,
 • sporządza protokół stanu faktycznego,
 • na wniosek organizatora licytacji – sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.
Skip to content